Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024
Cổng kết nối giao thương, mua bán, thảo luận, trao đổi của HỘI SẮT THÉP tại Việt Nam
HomeTài liệu ngành thépVỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT...

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số: 90/QĐ-BTC
Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền đã hết hiệu lực pháp luật (kèm theo);
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 
Nơi nhận:
– VPCP; VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
– VPTW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước;
– HĐND, UBND, Sở Tài chính; Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Tòa án NDTC, Viện kiểm sát NDTC;
– Cơ quan TW của các đoàn thể;
– Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;
– Cục Thuế và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
– Cục kiểm tra VB (Bộ TP); Công báo;
– Website Chính phủ; Website BTC;
– Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
TT
Tên văn bản
Số, ký hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nội dung trích yếu
1
Thông tư
27/2009/TT-BTC
06/02/2009
Hướng dẫn thực hiện giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân
2
Thông tư
13/2009/TT-BTC
22/01/2009
Hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn do Bộ Tài chính ban hành
3
Thông tư
18/2009/TT-BTC
30/01/2009
Hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
4
Thông tư
91/2009/TT-BTC
12/5/2009
Ban hành danh mục bổ sung một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo Quyết định 16/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
5
Thông tư
85/2009/TT-BTC
28/4/2009
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp
6
Thông tư
24/2009/TT-BTC
05/02/2009
Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành
7
Thông tư
05/2009/TT-BTC
13/01/2009
Hướng dẫn về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết 30/2008/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành
8
Quyết định
123/2008/QĐ-BTC
26/12/2008
Điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
9
Thông tư
15/2009/TT-BTC
22/01/2009
Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
10
Thông tư
25/2009/TT-BTC
05/02/2009
Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than trong Biểu thuế xuất khẩu
11
Thông tư
28/2009/TT-BTC
10/02/2009
Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
12
Thông tư
30/2009/TT-BTC
11/02/2009
Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng cho hàng không trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
13
Thông tư
38/2009/TT-BTC
27/02/2009
Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các linh kiện, phụ tùng ô tô trong biểu thuế nhập khẩu đãi do Bộ Tài chính ban hành
14
Thông tư
39/2009/TT-BTC
03/3/2009
Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
15
Thông tư
51/2009/TT-BTC
17/3/2009
Về việc sửa đổi mã số và mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
16
Thông tư
52/2009/TT-BTC
17/3/2009
Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
17
Thông tư
58/2009/TT-BTC
26/3/2009
Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng sắt thép trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
18
Thông tư
67/2009/TT-BTC
03/4/2009
Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 74.11 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
19
Thông tư
68/2009/TT-BTC
03/4/2009
Về việc sửa đổi mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhóm 03.06 và nhóm 03.07 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
20
Thông tư
72/2009/TT-BTC
09/4/2009
Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với nhóm 25.22 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
21
Thông tư
75/2009/TT-BTC
13/4/2009
Bổ sung Quyết định 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 và các Quyết định sửa đổi bổ sung của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thuế suất thuế nhập khẩu thép xây dựng.
22
Thông tư
76/2009/TT-BTC
13/4/2009
Hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
23
Thông tư
77/2009/TT-BTC
14/4/2009
Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành
24
Thông tư
81/2009/TT-BTC
22/4/2009
Về việc điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ thuộc nhóm 44.07 trong Biểu thuế xuất khẩu
25
Thông tư
93/2009/TT-BTC
15/5/2009
Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu sắt và thép quy định tại Thông tư số 75/2009/QĐ-BTC ngày 13/4/2009 của Bộ Tài chính
26
Thông tư
108/2009/TT-BTC
29/5/2009
Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
27
Thông tư
119/2009/TT-BTC
10/6/2009
Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
28
Thông tư
121/2009/TT-BTC
17/6/2009
Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng quặng Apatit thuộc nhóm 2510 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
29
Thông tư
33/2009/TT-BTC
19/02/2009
Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành
30
Thông tư
73/2009/TT-BTC
13/4/2009
Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
31
Thông tư
133/2009/TT-BTC
30/6/2009
Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
32
Thông tư
135/2009/TT-BTC
02/7/2009
Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Oxadiazon (min 94%)
33
Thông tư
138/2009/TT-BTC
03/7/2009
Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thiết bị điện trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
34
Thông tư
140/2009/TT-BTC
08/7/2009
Về việc sửa đổi mã số và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với tấm LCD quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mẫu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
35
Thông tư
148/2009/TT-BTC
21/7/2009
Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
36
Thông tư
152/2009/TT-BTC
27/7/2009
Về việc chi tiết mã số và điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2614 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
37
Thông tư
162/2009/TT-BTC
12/8/2009
Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng sữa trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
38
Thông tư
179/2009/TT-BTC
14/9/2009
Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
39
Thông tư
180/2009/TT-BTC
14/9/2009
Hướng dẫn mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành
40
Thông tư
189/2009/TT-BTC
30/9/2009
Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng nguyên liệu kháng sinh trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
41
Thông tư
190/2009/TT-BTC
30/9/2009
Về việc chi tiết thêm mã số HS mặt hàng kính thuộc nhóm 7005 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
42
Thông tư
215/2009/TT-BTC
12/11/2009
Chi tiết mã số mặt hàng thuộc nhóm 73.08 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và hướng dẫn phân loại hàng hóa
 

P/S: Các thông tư được đánh dấu màu vàng có liên quan đến sắt thép đã hết hiệu lực.Như vậy mức thuế suất nhập khẩu các mặt hàng thép trở về mức quy định trước khi có văn bản này.

NHỮNG TIN LIÊN QUAN:
Click để tham giaspot_img

Phổ biến nhất

Bình luận mới